Banner Mobil2040 v2


MOBIL 2040

 

 

In 2011 gelaste Brussel Mobiliteit het consortium Tractebel (Tractebel Engineering) & Espaces-Mobilités met de opdracht een ambitieuze, multidisciplinaire prospectieve studie uit te voeren van de ontwikkeling van de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2040. Hierbij wordt mobiliteit niet langer uitsluitend vanuit de vervoerswijzen benaderd, maar systematisch opgedeeld in 7 intermodale thema's waarbij rekening wordt gehouden met beleidsontwikkelingen, gedragswijzigingen, gebruik van nieuwe technologieën, dashboards, big data, digitalisering, stedelijke logistiek, nieuwe voertuigen, nieuwe gebruiken (vehicle-as-a-service), elektrische voertuigen, stadskabelbanen, integratie in smart cities, ruimtelijke ordening, …


DUURZAME EN INNOVERENDE MOBILITEIT

 • Mobil2040 B1_NL

  De kinderen van vandaag, de volwassenen van 2040. Zij zullen zich verplaatsen, studeren, werken, uitgaan, reizen, kinderen hebben, bedrijven oprichten, beslissingen nemen en op hun beurt de toekomst vorm geven. En de Brusselse bevolking zal wellicht met 25 % zijn gegroeid! Deze voorspelde demografische boom en de eraan verbonden economische, milieu- en maatschappelijke vraagstukken aanpakken, is een grote uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Mobil2040_B2_NL

  In dit kader heeft Brussel Mobiliteit - de gewestelijke overheidsdienst mobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mobil2040 gelanceerd: een ambitieuze aanpak die steunt op een toekomstgerichte en multidisciplinaire studie, uitgevoerd door de studiebureaus Technum (Tractebel Engineering) en Espaces-Mobilités. Mobil 2040 ziet mobiliteit niet als een technisch probleem of als een belemmering voor duurzame ontwikkeling, maar wel als een hefboom van verandering. Deze visie reikt verder dan de vervoersmodi en benadert mobiliteit in een ruimere context van mentaliteitsverandering, nieuwe technologieën, stedenbouw, nabijheid, gedeelde openbare ruimten, burgerparticipatie, tijdsbeleving, leefomgeving, enz.

 • Mobil2040_B3_NL

  Geïnspireerd door Mobil2040 werd de eerste workshop over de stedelijke kabelbaan in België georganiseerd door de studiebureaus Espaces-Mobilités en Tractebel Engineering in samenwerking met de universiteit van Luik en in aanwezigheid van talrijke Europese experts. Tractebel Engineering wil zich zo, zowel in België als in de rest van Europa, positioneren op een markt in volle ontwikkeling.

 • Mobil2040_B4_NL

  Hoe de mobiliteit van personen en goederen er tegen 2040 zullen uitzien, heeft veel weg van een droom en zelfs een utopie. Uiteraard gaat het er niet om de huidige mobiliteitsproblemen van Brussel te verbergen. En evenmin om een plan over 30 jaar uit te stippelen, wat verre van realistisch zou zijn. Waar het wel om gaat is met gewoonten te breken, andere reflecties op te wekken, creatiever te zijn en een grotere bereidheid tot samenwerking te bevorderen. Om zo een nieuwe kijk te krijgen op mobiliteit als basis van een ambitieus en innovatief stadsontwerp.

 


 HET PROJECT

Het project kon op heel wat belangstelling rekenen bij een breed publiek, van experts tot studenten. Iedereen had toegang tot het geheel van documenten via roadshows en tentoonstellingen maar ook en vooral door middel van de projectsite www.mobil2040.be.
Het consortium heeft een communicatieaanpak rond vier polen ontwikkeld, die tussen 2013 en 2015 geïmplementeerd wordt:


1) een conferentie van experts waarop meer dan 150 belanghebbenden en beleidsmakers (ministers, burgemeesters, pers, experts, universiteiten, privébedrijven, Google,…) bijeenkwamen om de aanpak van de studie te valoriseren bij een professioneel en multidisciplinair publiek;

2) een diepgravende tentoonstelling om de nieuwsgierigheid van het grote publiek op te wekken - en die van jongeren in het bijzonder - voor de mobiliteit van de toekomst;

3) een actieve aanwezigheid op sociale netwerken met een blog, een Twitter-account en een Facebookpagina, met als voorlopig hoogtepunt de organisatie van een ideeënwedstrijd.
o Facebook: www.facebook.com/mobil2040
o Twitter: www.twitter.com/mobil2040
o Website en blog: www.mobil2040.be
De website Mobil2040 verwelkomde bezoekers uit 100 landen.

4) Een roadshow die een twintigtal organisaties en instellingen van het hoger onderwijs aandeed om de denkpistes van Mobil2040 voor te stellen;


THEMA'S

 • Mobil2040_A1_NL

  Ruimten en plaatsen

  Ruimtelijke ordening, gedeelde openbare ruimten, buurtstad, autovrije wijken, nieuwe werkplekken en trefpunten: dat zijn de denkpistes die Mobil2040 vooropstelt voor de ruimten en plaatsen.

 • Mobil2040_A2_NL

  Goederen en behoeften

  Een efficiënte stedelijke distributie is essentieel voor de economische ontwikkeling van een grootstedelijk gebied. Bepaalde troeven waarover Brussel beschikt blijven nog onderbenut. De studie Mobil2040 ontwikkelt tal van ideeën voor een betere stedelijke distributie en logistiek, en voor de mobiliteit van de dienstverleners.

 • Mobil2040_A3_NL

  Infrastructuur en vervoernetten

  Hoe van logistiek veranderen en van een unimodaal naar een multimodaal concept overschakelen? Hoe de verschillende openbaarvervoersnetten op niveau van de Brusselse metropool optimaliseren? Hoe het wegennet anders uitdenken en carpooling bevorderen? Hoe een fietsinfrastructuur ontwikkelen en de stad voor iedereen toegankelijk maken? Het cahier Infrastructuur en vervoersnetten verkent innovatieve denkpistes voor de verschillende vervoersmodi.

 • Mobil2040_A4_NL

  Individuen en gedragspatronen

  De leefwijzen zijn in volle verandering: flexibele arbeidsvormen en werktijden, vergrijzing van de bevolking, jongeren die bewust geen auto willen, enz. In het cahier Individuen en gedragspatronen formuleert Mobil2040 diverse denkpistes om meer rekening te houden met deze radicale veranderingen voor een betere levenskwaliteit.

 • Mobil2040_A5_NL

  Gegevens en informatie

  De ontwikkeling van nieuwe technologieën en de verwerking van gegevensstromen, kunnen krachtige hulpmiddelen zijn om de stedelijke beleidslijnen te ondersteunen en de gebruikers multimodale en multifunctionele informatie te bieden.

 • Mobil2040_A6_NL

  Voertuigen en diensten

  Tram-trein, stedelijke kabelbaan, autodelen, carpooling, auto's zonder bestuurder, enz. Tal van innovaties die wereldwijd al werden getest en die op een nuttige wijze aan de Brusselse context kunnen worden aangepast.

 • Mobil2040_A7_NL

  Actoren en middelen

  De mobiliteitsproblemen vereisen een bredere kijk op het grondgebied, een meer directe burgerparticipatie en een reflectie over nieuwe vormen van financiering.

 


COMPETENTIES

Toepassing van Mobil2040 op andere steden. Het uitwerken van een visie is vertrouwde materie en de methodologie die Tractebel Engineering ontwikkelde kan gebruikt worden als solide basis voor nieuwe denkoefeningen.
Zo kunnen de volgende punten eenvoudig gevaloriseerd worden:


• De sterk gewaardeerde aanpak kan gebruikt en verbeterd worden op basis van de ervaringen bij de implementatie in een stad van 1 miljoen inwoners.
• De benchmark werd gerealiseerd op wereldschaal en omvat thema's die het domein van de mobiliteit overschrijden.
• Deze in 2013 gerealiseerde benchmark wordt voortdurend geëvalueerd en bijgewerkt op de website en de sociale netwerken. Er wordt binnen de gemeenschap dus vanuit gegaan dat de ingenieurs die het project volgen op de hoogte zijn van de laatste nieuwe technologieën en innovaties m.b.t. de vernoemde thema's.
• De ingenieurs van het team hebben competenties ontwikkeld op het vlak van community, crowd creativity en citymarketing management.

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD