Strategie & Beleid

Via grote infrastructuurprojecten willen beleidsvoerders een dynamiek ontwikkelen voor hun stad of regio. De sociale en economische voordelen van een infrastructuurproject zijn voor een leefgemeenschap echter nooit eenduidig. Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor een project is dus onontbeerlijk.

De uitvoering van een infrastructuurproject is de laatste stap in een lang proces studie, analyse, communicatie en evaluatie. Mondige burgers, actiegroepen en industriële betrokkenen kijken kritisch naar de voor- en nadelen van een project dat ingrijpt in hun maatschappelijke context. Met hen in overleg treden is noodzakelijk. Dat maakt het besluitvormingsproces complex en tijdsintensief.

Het beheersen van die complexiteit is vandaag een taak die bouwheren en overheden niet meer zelf kunnen organiseren. Daarom beschikt Tractebel over een team van economen, sociale wetenschappers en juristen die garanderen dat geen enkel maatschappelijk aspect voor uw project over het hoofd wordt gezien. Door een project diepgaand te bestuderen, alle alternatieven af te wegen en alle belanghebbenden te betrekken, helpen we beleidsmakers bij het doen waar zij het best in zijn: maatschappelijk goede keuzes maken.  

 

Referenties Strategie & Beleid

Financiering Lokale Klimaatplannen

Samen met een enkele koplopergemeenten onderzoeken Tractebel en SuMa Consulting hoe lokale klimaatplannen optimaal gefinancierd kunnen worden. Regelmatig berichten we kort over onze bevindingen en formuleren we aandachtspunten.

lees meer

Risicomanagement plan Openbare Werken Oostende

Tractebel maakte met gebruik van de RISMAN-benadering een overzicht van de potentiële risico’s van het project, van planning tot realisatie. De resultaten werden voorgesteld in een rapport voor het Vlaams...

lees meer

Analyse Vlaams deel van de Seine-Scheldeverbinding

Op vraag van de nv Waterwegen en Zeekanaal onderzocht Tractebel het Vlaamse deel van de verbinding. De voornaamste risico’s werden in kaart gebracht, vanaf de planning tot en met de...

lees meer

Risico’s actualisatie Sigmaplan

In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de nv Waterwegen en Zeekanaal voerde Tractebel een uitgebreide risicoanalyse uit. 

lees meer

Risico’s AX-project onder de loep

Tijdens de inleidende fase van het project was Tractebel verantwoordelijk voor het analyseren van de mogelijke risico’s. Aansluitend namen we ook het risicomanagement ter harte. 

lees meer

Risicoanalyse voor Geïntegreerd Kustveiligheidsplan

Op vraag van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust onderzocht Tractebel de voornaamste risico’s van het GKVP, vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering van het project. 

lees meer

Studie naar Milieuhandhavingsdecreet op gemeentelijk niveau

De Vlaamse overheid vroeg Tractebel de werkwijze, middelen en tijdsbesteding van de doorsnee lokale milieutoezichthouder in kaart te brengen. Op basis van die studie werden de succes- en faalfactoren van...

lees meer

Risicoanalyse missing link N60 Ronse

De N60 is de voornaamste verbindingsweg tussen Gent en het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. Voorbij de Vlaamse Ardennen loopt de gewestweg door naar Valenciennes. Om het centrum van Ronse...

lees meer

Communicatieve ondersteuning Sigmaplan

Tractebel kreeg de taak toegedicht een goed omlijnd communicatieplan op te stellen voor de uitwerking van de diverse projecten. 

lees meer

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD