Water & Leefmilieu

Natuurlijk water speelt een vitale rol in ons dagelijks leven. De ecologie van zeeën, estuaria en rivieren is buitengewoon kwetsbaar.

Met betrekking tot water en milieu beschikt Tractebel over bijna drie decennia expertise: evaluatie van overstromingsrisico's, hydraulische modellering, kustbescherming, aanslibbingsrisico's enz.

Samen met ons gespecialiseerd filiaal IMDC blijven wij onze kennis systematisch uitbreiden dankzij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Om het succes van uw project te verzekeren ontwikkelen wij oplossingen in nauwe samenwerking met verschillende Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Onze experts laten niets aan het toeval over om u te helpen met uw uitdagingen op het vlak van milieutechnologie, milieubescherming en natuurbehoud. Naarmate de wetgeving strenger en de milieutechnieken steeds geavanceerder worden, vormt de expertise van onze gespecialiseerde teams een meerwaarde voor uw project.

Door een multidisciplinaire aanpak biedt Tractebel u oplossingen voor de meest complexe milieu-uitdagingen, terwijl we de budgettaire impact zoveel mogelijk beperken.

 

logo-imdcSamen met dochtermaatschappij IMDC kunnen we u een ruime waaier aan waterbouwkundige studies aanbieden.

 

Referenties Water & Leefmilieu

Verbetering kustverdediging Haven van Oostende

In het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan voor de Vlaamse kust werkt Tractebel mee aan een reeks studies.

lees meer

Ontmanteling Electrabel-site Schelle

Tractebel nam de ontmanteling van de Electrabel-site in Schelle op zich. De gebouwen en installaties op het terrein die niet meer operationeel waren, werden daarbij gesloopt.

lees meer

Ontmanteling van de elektriciteitscentrale Amercoeur

De multifuelcentrale van Amercoeur – die zowel met kolen, stookolie, aardgas als hoogovengas wordt gevoed – bestaat uit twee monoblokgroepen van 125 MW. Tractebel installeerde er een nieuwe stoomgasturbine en...

lees meer

Opvulling oude kleigroeve Kruibeke

Tractebel voerde een haalbaarheidsstudie uit voor het project en definieerde de meest efficiënte techniek om de groeve op te vullen.

lees meer

Analyse vervuiling oude scheepswerf Thuin

Tractebel bestudeerde en analyseerde de vervuiling van het terrein, en baseerde zich daarbij op twintig peilingen en drukkingsmetingen.

lees meer

Bodemsaneringswerken industriële bassins Tertre

In het Waalse dorp Tertre begeleidde Tractebel de (bodem)sanering van twee voormalige industriële bassins, gevuld met gevaarlijk afval. De bassins waren gedeeltelijk ondergedompeld in een aquifer – een watervoerende laag...

lees meer

Ontmanteling energiecentrale Mol

In 2009 sloot Electrabel definitief de deuren van de steenkool- en gascentrale in Mol. Met oog op de verkoop van het terrein vroeg Electrabel Tractebel een haalbaarheidsstudie uit te voeren...

lees meer

Ontmanteling groep 19 in Langerbrugge

Tractebel kreeg de opdracht toegewezen om een haalbaarheidsstudie te maken van het project. De studie hield rekening met groepen 20 en 30 die in werking moesten blijven, en met de...

lees meer

Haalbaarheidsstudie ontmanteling elektriciteitscentrale Kallo

In 2010 zette Electrabel de energieproductie in de elektriciteitscentrale van Kallo definitief stop. Tractebel kreeg de opdracht om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de ontmanteling van de site, rekening...

lees meer

Bodemsanering en brownfieldontwikkeling Gent

In 2008 besliste het Gentse stadsbestuur om het voormalige havengebied Dok Noord om te bouwen tot een multifunctionele locatie waar wonen, werken, winkelen en groenzones samengaan. Om de ontwikkeling van...

lees meer

Begeleiden bodemsaneringswerken en brownfieldontwikkeling La Floridienne

 De stortplaats La Floridienne langs het kanaal Gent-Terneuzen was een van meest verontreinigde sites in Vlaanderen. Tractebel begeleidde de sanering van het terrein, om er lichte industrie opnieuw mogelijk te...

lees meer

Voorbereiding ontmanteling energiecentrale Borzesti (Roemenië)

In 2008 schakelde Electrabel Tractebel in voor de voorbereiding van een haalbaarheidsstudie naar de sluiting en ontmanteling van een energiecentrale in het Roemeense Borzesti. De aanwezigheid van asbest in de...

lees meer

Riolerings- en wegenwerken in Beervelde

In Beervelde begeleidde Tractebel de aanleg van een nieuwe collector met gescheiden rioleringsstelsel. Het project omvatte tevens de renovatie van een bestaand pompstation en de constructie van een nieuwe persleiding.

lees meer

Waterzuiveringstation ‘Les Orchis’

Een nieuw afvalwaterstation moet het water in het dal van de Hain zuiveren. Dit station zal in 2012 het afvalwater van 92.000 IE (inwonerequivalenten) behandelen. Tractebel bracht de werkzaamheden in...

lees meer

Offshorewindmolenparken Frankrijk

De Franse overheid lanceerde binnen een grootschalig plan voor hernieuwbare energie een projectoproep voor vijf windmolenparken langs de Franse kust, samen goed voor een totale capaciteit van drie gigawatt. GDF...

lees meer

Constructie Windmolenpark Northwind

Om de bouw van een 14,5 vierkante kilometer groot offshorewindmolenpark te onderzoeken, schakelde Northwind Tractebel in voor de engineeringsstudies.

lees meer

Milieueffecten bij het strategische plan van de haven van Antwerpen

Voor het ontwerp van het strategische plan van de haven van Antwerpen maakte Tractebel het MER op. Dit ter onderbouwing van de afbakening van het Zeehavengebied Antwerpen en de vastlegging...

lees meer

Natuurinrichting van de Vallei van de Grote Nete

Op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos bestudeerde Tractebel de opties voor de natuurinrichting van de Vallei van de Grote Nete. Om de instandhoudingsdoelstellingen voor de vallei te...

lees meer

Vismigratie en overloopgebieden Zwalmbekken

Tractebel ontwierp in de vorm van een vismigratieloop een ecologische oplossing voor een vismigratie- en overstromingsprobleem in de Zwalmstreek.

lees meer

Methodologie ketensamenwerking

Tractebel staat OVAM bij met het opmaken van een methodiek voor het verkennen en het realiseren van samenwerking in de organisatorische keten.

lees meer

Begeleiding transitiecyclus duurzaam materialenbeheer

Tractebel begeleidde de eerste drie fasen van de transitiecyclus ‘duurzaam materialen- beheer’: probleemanalyse, visieontwikkeling en identificatie van acties.

lees meer

Kosteneffectiviteitsanalyse intergetijdengebied Hertogin Hedwigepolder

Kosteneffectiviteitsanalyse van de uitvoerings- alternatieven voor de ontwikkeling van 600 hectare estuariene natuurn in het Schelde-estuarium.

lees meer

Ecohydrologische studie natuurreservaten De Teut en Tenhaagdoornheide

Tractebel voerde een ecohydrologische studie uit in het kader van de uitwerking van een ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de natuurreservaten De Teut en Tenhaagdoornheide tussen Houthalen-Helchteren, Zonhoven en Zwartberg-Genk.

lees meer

Verantwoordelijkheid binnen het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan

Tractebel coördineerde het volledige project en maakte een veiligheidsanalyse van het plan. Die analyse resulteerde in een methodologie voor het beschermen van duinen, stranden, dijken en havens. Daarnaast definieerden we...

lees meer

Nieuwe LNG-terminal in Antifer (Frankrijk)

Bij de bouw van een nieuwe LNG-terminal in het Franse Antifer verleende Tractebel advies.

lees meer

Offshore windmolenpark Thorntonbank

Ongeveer 30 km van de kust in de Noordzee ligt de Thorntonbank. Daar zullen 54 windturbines worden gebouwd, goed voor het jaarverbruik elektriciteit van 600.000 personen. Twee hoogspanningskabels van 150...

lees meer

Kunstmatig schiereiland, Taiwan

FPG rekende op de geologische, hydrogeologische en geotechnische expertise van Tractebel.

lees meer

Risicomanagement Sigmaplan

Tractebel bracht de mogelijke risico’s voor het Sigmaplan in kaart in het kader van het plan-MER.

lees meer

Strategische milieu-evaluatie voor het afvalplan van NIRAS

Tractebel en haar partners verzorgden de opmaak van de strategische milieu-studievoor het afvalplan van NIRAS.

lees meer

Natuurinrichting bos ‘t Ename

Tractebel ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij alternatieve natuurinrichtingsconcepten voor de Reytgracht, de Middelgracht en de Riedekensbeek in de omgeving van het bos 't Ename te Oudenaarde.

lees meer

Kustveiligheidsplan voor Ada (Ghana)

Ada betrok Tractebel bij de projectplannen om de kustlijn te beschermen tegen verdere erosie en om de inkapseling van de riviermonding te stoppen of te vertragen.

lees meer

Milieueffectrapportage voor uitbreiding van Zwinpolder

In opdracht van de Projectdirectie Proses2010 maakte Tractebel het milieueffectrapport (MER) op. Op basis daarvan besliste de Vlaamse regering om het getijdenonderhevig natuurgebied Zwin uit te breiden met ongeveer 120...

lees meer

Onderwaterdam Doeldok

Tractebel tekende het gedetailleerde geotechnische ontwerp uit en optimaliseerde en verfijnde het conceptuele design van de onderwaterdam Doeldok

lees meer

Begeleiding bodemsaneringswerken Asse

In Asse trad Tractebel op als erkend bodemsaneringsdeskundige type II, bij de bouw van een bovenafdichting van een stortplaats aanpalend aan de voormalige fabrieksterreinen van Asphaltco. De bodemoppervlakte van het...

lees meer

Zuivering rioolwater Namen

In Namen werd het afval- en regenwater via het stedelijk rioleringsnet rechtstreeks in de Maas of Samber geloosd. Om dit water te onderscheppen, schakelde de stad Tractebel in.

lees meer

Footer Tractebel 02

SHAPING OUR WORLD